CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho bất kì một bên nào khác.

Những bức ảnh mà bạn gửi đến máy chủ photALL cũng như những bức ảnh sau khi được chỉnh sửa sẽ KHÔNG được đưa ra công chúng, trừ khi có sự đồng ý cho phép của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng bức ảnh đầu tiên mà chúng tôi chỉnh sửa miễn phí cho bạn (khi bạn mở tài khoản) nhằm mục đích quảng cáo hoặc đào tạo nội bộ.

Mặc dù chúng tôi đảm bảo mã hóa dữ liệu thông qua việc sử dụng SSL, việc bảo vệ sự riêng tư cho mọi thông tin cũng như hình ảnh mà bạn, hoặc bạn ủy quyền gửi đến cho photALL là không thể được đảm bảo hoàn toàn. Bởi vì đặc thù của internet là sự trao đổi thông tin qua nhiều mạng lớn khác nhau. Xin hãy chú ý ở điểm này. photALL không nhận bất kì trách nhiệm nào về việc mất mát hay không đảm bảo được sự riêng tư cho thông tin của bạn có thể xảy ra.

Trang web của chúng tôi không có đường dẫn đến bên cung cấp dịch vụ website.
Chúng tôi không tự động đăng nhập vào dữ liệu cá nhân cũng như không tự động liên kết những thông tin cá nhân cụ thể đã được đăng nhập bởi những bên khác.

Chúng tôi dùng cookies để lưu trữ dữ liệu cá nhân hoặc liên kết thông tin đã được lưu trữ trong cookies với dữ liệu của từng cá nhân cụ thể. Mục đích chúng tôi làm vậy là để quản lý trang Web của chúng tôi bằng công nghệ.

Tất cả những nhân viên và những người quản lý dữ liệu của chúng tôi - những người có thể truy cập vào và được liên kết với việc xử lý dữ liệu có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Thu thập dữ liệu và mục đích thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp trong khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập thông tin của khách hàng từ những nguồn khác, ví dụ như hồ sơ công cộng, cơ quan, tổ chức cá nhân.

Chúng tôi không thu thập hoặc dùng thông tin cá nhân cho bất kì mục đích nào khác ngoài những mục đích được đề cập trong bảng dưới đây.

Google Drive Privacy.

The scope of google drive is to easy access the users, they can login using the google drive and can select and upload the images they need, selected photos will uploaded to photall site. Though photall site uses the images of the user with his/her permission.

Bảo mật cho trẻ em

Chúng tôi không có chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Hơn nữa, để đảm bảo sự bảo mật cho trẻ em trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin thanh toán mà trong hầu hết các trường hợp, những đứa trẻ sẽ không thể đáp ứng được.

Chúng tôi không cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ em trên trang chủ của chúng tôi.
 

Để tiếp cận vào những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể giữ của bạn, xin đặt câu hỏi qua thư điện tử và gửi đển chúng tôi qua địa chỉ: van@photall.com

Nếu bạn có bất kì thắc mắc hoặc góp ý gì cho chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ van@photall.com